Algemene huurvoorwaarden

Hieronder kunt u de algemene huurvoorwaarden vinden:

Artikel 1: de huurtijd

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 2: de huurprijs

De huurprijs per maand bestaat uit de som van:

  • De kale huurprijs
  • Voorschot gemeentelijke belastingen

De betaling van de huurprijs dient per automatische incasso te verlopen.

Artikel 3: de verhoging van de huurprijs

De kale huurprijs kan ieder jaar door de verhuurder worden verhoogt volgens de ten tijde van de verhoging geldende wettelijke regels en overheidsvoorschriften.

Artikel 4: water, gas, electriciteit en kabel aansluiting

De kosten voor water, gas elektriciteit en de kosten voor de levering van radio, TV, telefoon en internet zijn na rato met de mede huurders voor de huurder.

Artikel 5: lasten van de overheid met betrekking tot het gehuurde

Huurder dient de van overheidswege met betrekking tot het gebruik van het gehuurde geheven lasten te dragen, voor zover de desbetreffende heffingen of aanslagen op zijn naam zijn gesteld.

Artikel 6: bestemming van het gehuurde

Het gehuurde is uitsluitend bestemd om door de huurder als woon- slaapkamer te worden gebruikt.

Artikel 7: ter beschikking en aanvaarding van het gehuurde

7.1

Op de ingangsdatum van de huur zal de verhuurder het gehuurde in goede staat van onderhoud, de ouderdom van het gehuurde daarbij in aanmerking genomen, aan huurder ter beschikking stellen.

7.2

Indien de huurder niet binnen 14 dagen na de aanvang van de huur aan de verhuurder schriftelijk melding heeft gedaan van geconstateerde gebreken, wordt aangenomen dat het gehuurde in goede staat van onderhoud verkeert en zonder zichtbare gebreken is.

7.3

Verhuurder zal binnen 14 dagen na de aanvang van de huur schriftelijk gemelde gebreken of onderhoudstekortkomingen binnen een redelijke termijn herstellen.

Artikel 8: verplichtingen van de huurder

8.1

Huurder zal het gehuurde als een goed huurder gebruiken en onderhouden. Hij zal het gehuurde gedurende de huurtijd zelf bewonen en daarin zijn hoofdverblijf hebben.

8.2

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven.

8.3

Huurder zal de voorschriften en instructies van de verhuurder in acht nemen ten aanzien van het gebruik van de in het gehuurde aanwezige installaties en voorzieningen.

8.4

Huurder dient er voor te zorg te dragen dat aan omwonenden geen overlast of hinder wordt veroorzaakt door hemzelf, huisgenoten of derden die zich met zijn goedvinden in het gehuurde bevinden.

8.5

Huurder verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het gehuurde in het bijzonder als gevolg van brand, storm, wateroverlast, vorst en dergelijke. Huurder dient alle ontstane of  dreigende schade aan het gehuurde terstond aan verhuurde te melden

8.6

Huurder is verplicht om bij voorgenomen verkoop of beëindiging van de huur verhuurder in de gelegenheid te stellen het gehuurde te laten bezichtigen op 7 dagen per week van 8.00 uur tot 22.00 uur. Huurder zal het aanbrengen van verkoop- en verhuurborden aan het gehuurde moeten gedogen.

8.7

Huurder is verplicht verhuurder of namens verhuurder aanwezige personen na een daartoe verstrekkend verzoek toe te laten tot het gehuurde ten behoeve van inspecties.

8.8

Het is huurder verboden gevaarlijke stoffen in het gehuurde op te slaan.

Artikel 9: onderhoud en reparaties door de verhuurder

9.1

Verhuurder zal het gehuurde in goede staat van onderhoud houden en daaraan de noodzakelijke reparaties en onderhoudswerkzaamheden verrichten, voor zover deze niet ingevolge deze overeenkomst, de wet of het gebruik voor rekening van de huurder komen.

9.2

Huurder zal uitvoering van alle noodzakelijke werkzaamheden of reparaties in of aan het gehuurde, alsmede aan de daarin aanwezige technische installaties toestaan, ook als deze ten behoeve van een aangrenzend perceel moeten geschieden.

9.3

Werkzaamheden en reparaties vinden na voorafgaande aankondiging plaats op werkdagen, met uitzondering van werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden.

Artikel 10: onderhoud en reparaties door de huurder

10.1

Voor rekening van de huurde komen de geringe en dagelijks onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Hiertoe worden gerekend:
a. het witten, sausen, behangen en schilderen binnenshuis, met uitzondering van de gemeenschappelijke ruimtes;
b. het vervangen van gebroken of beschadigde glasruiten en spiegels;
c. het repareren en vervangen van hang- en sluitwerk, schakelaars, contactdozen, deurbel, kranen en dergelijke;
d. het schoonhouden en ontstoppen van alle sanitaire voorzieningen, zoals closetpotten, lava, wastafels, gootstenen, baden, douches, alsmede van alle afvoerleidingen, putten en goten;
e. het eenmaal per jaar vegen van de schoorsteen- en ventilatiekanalen;
f. geringe en dagelijkse onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de technische installaties, zoals centrale
verwarming, boiler, geiser en dergelijke, alsmede aan de tot het gehuurde behorende tuin, bestrating, erfafscheiding, en erfafsluiting (een en ander indien aanwezig);
g. het treffen van voorzieningen aan waterleidingen en installaties bij vriezend weer.

10.2

Indien onderhouds- en reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn door nalatigheid, onachtzaamheid of onjuiste bewoning van huurder of zijn huisgenoten, zijn alle kosten daarvan voor rekening van huurder, ongeacht de aard en de omvang van die werkzaamheden.

10.3
Indien trappen, portalen en dergelijke tot het gehuurde behoren die bestemd zijn voor gemeenschappelijk gebruik, is de huurder verplicht deze in overleg met de andere huurders schoon te houden.
10.4

Alle door de huurder te verrichten werkzaamheden zullen vakkundig worden uitgevoerd. Huurder zal daarbij de door overheid of verhuurder gegeven voorschriften inachtnemen.

Artikel 11: het aanbrengen van veranderingen en voorzieningen door huurder

11.1

Het is huurder niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder veranderingen in of aan het gehuurde aan te brengen. Onder veranderingen worden ook voorzieningen verstaan, zoals luifels en antennes. Indien de huurder veranderingen wenst, dient hij tevoren schriftelijk toestemming aan de verhuurder te vragen.

11.2

Verhuurder zal geen toestemming verlenen, indien gewichtige redenen zich tegen de verandering verzetten, waarvan in ieder geval sprake is, indien de verandering:
a. niet voldoen aan de ter zake geldende overheidsvoorschriften en/of de eventuele daarvoor benodig de vergunningen niet te zijn verkregen of
b. van onvoldoende technische kwaliteit zijn of
c. de verhuurbaarheid van het gehuurde en/of naastgelegen woningen aantasten of\nd. overlast of hinder aan derden veroorzaken of kunnen veroorzaken of
e. redelijkerwijze schadelijk zijn of kunnen zijn voor het gehuurde of het gebouw waarvan het gehuurde deel uitmaakt.

11.3

Verhuurder is bevoegd aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder met betrekking tot de te gebruiken materialen, toe te passen constructies en te volgen werkwijzen.

11.4

Verhuurder zal bij zijn toestemming kenbaar maken of de veranderingen bij het einde van de huurovereenkomst wel of niet ongedaan moeten worden gemaakt. Indien de verhuurder ongedaanmaking verlangt, is hij bevoegd een garantie of zekerheid voor de nakoming van die verplichting te verlangen.

11.5

In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 is huurder verplicht tot volledige onderhoud en reparatie van de door hem aangebrachte veranderingen of voorzieningen.

11.6

Veranderingen die de huurder zonder voorafgaande toestemming heeft aangebracht, zullen op eerste aanzegging van verhuurder ongedaan moeten worden gemaakt.

Artikel 12: aansprakelijkheid

12.1 

Verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade en derving van het huurgenot die huurder en diens huisgenoten lijden als gevolg van zichtbare en/of onzichtbare gebreken van het gehuurde en al hetgeen daarvan deel uitmaakt.

12.2

De bepaling in het eerste lid is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van verhuurder. Evenmin geldt deze bepaling voor schade als bedoeld in het eerste lid, die ontstaat nadat huurder verhuurder schriftelijk in kennis heeft gesteld van de gebreken binnen een redelijk termijn ter herstellen.

12.3

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan de persoon en/of zaken van de huurder en/of diens huisgenoten door storm, vorst, blikseminslag, ernstige sneeuwval, overstroming, stijging of daling van het grondwaterpeil, atoom reacties, gewapende conflicten, burgeroorlogen, opstanden, onlusten, molesten en andere calamiteiten.

Artikel 13: beëindiging van de huurovereenkomst

13.1

Opzegging van de huurovereenkomst geschiedt bij aangetekende brief of deurwaardersexploit.

13.2

De door de huurder in acht te nemen opzegtermijn bedraagt tenminste één maand. De door de verhuurder in acht te nemen opzeg termijn bedraagt ten minste drie maanden, welke termijn met één maand wordt verlengd voor ieder jaar dat de huurovereenkomst heeft geduurd, echter tot ten hoogste zes maanden.
13.3 

Bij opzegging door de verhuurder zullen de gronden worden meegedeeld waarop de opzegging berust en zal huurder worden verzocht binnen zes weken schriftelijk aan de verhuurder mee te delen of hij al dan niet instemt met de beëindiging van de huurovereenkomst.

Artikel 14: oplevering van het gehuurde bij het einde van de huur

14.1

Bij het einde van de huurovereenkomst is de huurder verplicht het gehuurde onder afgifte van de sleutels geheel ontruimd, schoon en in goede staat, behoudens normale slijtage, aan de verhuurder ter beschikking te stellen.
14.2

Verhuurder zal het gehuurde tijdig voor het einde van de huurovereenkomst inspecteren. Huurder dient verhuurder daartoe in de gelegenheid te stellen. Bij deze inspectie worden vastgelegd, welke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor het einde van de huurovereenkomst nog door en op kosten van huurder verricht moeten worden.

14.3

Voor tijdens de huurtijd door de huurder aangebrachte veranderingen als bedoeld in artikel 11 geldt bij het einde van
de huur het volgende:
a. Verhuurder kan vorderen dat zonder toestemming aangebrachte veranderingen door de huurder ongedaan worden gemaakt;
b. Verhuurder kan de ongedaanmaking vorderen van met zijn toestemming aangebrachte verandering en, indien verhuurder bij het verlenen van zijn toestemming voorwaarden heeft gesteld, waaraan de huurder niet of niet behoorlijk blijkt te hebben voldaan aan zijn onderhoudsverplichtig involgen het bepaalde in artikel 11 lid 5;
c. Verhuurder kan in ieder geval de ongedaanmaking vorderen van de met zijn toestemming aangebrachte veranderingen, indien hij zulks bij het verlenen van zijn toestemming als voorwaarde heeft gesteld;
d.Huurder is te allen tijde gerechtigd door hem aangebrachte veranderingen ongedaan te maken, mits hij het gehuurde terug brengt in de staat waarin dit zich bij de aanvang van de huur bevond.

14.4

Aan het einde van de huurovereenkomst zal een eindopname plaatsvinden. Indien bij deze opname blijkt dat de huurder niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot herstel en eventuele ongedaan making van veranderingen, is hij rechtswege in verzuim en is verhuurder gerechtigd alle ten gevolge daarvan noodzakelijke werkzaamheden op kosten van huurder te (doen) uitvoeren.

14.5 

De na beëindiging van de huur door huurder in het gehuurde achtergelaten zaken vervallen aan de verhuurder en worden op kosten van de huurder verwijderd, waarbij verhuurder tot geen enkele vergoeding is gehouden. Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing op zaken die huurder heeft overgedragen aan de opvolgende huurder, mits verhuurder schriftelijk van deze overeendracht op de hoogte is gesteld.

Artikel 15: waarborgsom

15.1

Bij het aangaan van de huurovereenkomst voldoet huurder, tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen uit deze huurovereenkomst, aan verhuurder een waarborgsom die gelijk is aan een maand kale huur.

15.2

De waarborgsom zal aan de huurder worden terugbetaald binnen drie maanden na de beëindiging van de huurovereenkomst, onder aftrek van het geen verhuurder nog van de huurder heeft te vorderen.

15.3

Het is de huurder niet toegestaan de waarborgsom te gebruiken als huur voor de laatste maand bij de opzegging van deze huurovereenkomst.

Artikel 16: tekortkomingen van huurder

Indien de huurder tekort komt in de nakoming van enige verplichting die inzake de wet en/of de huur-overeenkomst op hem rust en verhuurder in verband daarmee buitengerechtelijke kosten moet maken, komen deze kosten voor rekening van huurder. Deze kosten worden in geval van wanbetaling gesteld op 15% van het door de verhuurder verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,--, onverminderd het recht van verhuurder de werkelijke kosten te vorderen, voor zover deze hoger zijn.

Artikel 17: mededeling en dergelijke aan huurder

Verhuurder kan alle aanzeggingen, mededelingen of verklaringen aan huurder die betrekking hebben op de huurovereenkomst, de uitvoering en beëindiging daaronder begrepen, rechtsgeldig doen aan het adres van het gehuurde, zolang huurder verhuurder niet schriftelijk een nieuw adres heeft meegedeeld.

Artikel 18

In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, gelden de wettelijke bepalingen.

Artikel 19: bijzondere bepalingen

Tussen partijen is voorts overeengekomen: Dat de verhuurder het recht behoudt van vrij toegang tot het pand, met uitzondering van het gehuurde.